Obec Báb - Základná škola

Základná škola

Logo

>>> stránka školy

História školy v obci siaha až pred rok 1900. V školskom roku 1901/1902 existovala škola rozdelená na dievčenskú a chlapčenskú.

V priebehu rokov sa uskutočňovala výučba vo viacerých budovách, nakoľko budova starej školy nemala dostačujúce priestory. V roku 1961 začala príprava výstavby novej budovy školy. 6. novembra 1962 začala výučba v novej budove. Škola mala 14 tried a 412 žiakov prvého až deviateho ročníka. Prvým riaditeľom bol Pavol Drgonec.

V školskom roku 1970/1971 nastúpil na miesto riaditeľa p. Viliam Matušica. Po dvadsiatich rokoch úspešného riaditeľovania ho v roku 1991 vystriedal p. Miroslav Žiak a pomaly sa začala prestavba školského areálu, vybudovalo sa tenisové ihrisko a tenisová stena.

V roku 2004 nastúpil na miesto riaditeľa PaedDr. Ján Hajíček, ktorý sa pričinil o vybudovanie novej malej telocvične, škola sa zapojila do projektu Infovek a má zriadenú učebňu informačno - komunikačných technológií vybavenú modernými počítačmi. V súčasnosti, v roku 2010, sa ujala vedenia školy Mgr. Henrieta Škodová.

Škola je plno organizovaná – má 9 tried. Stravovanie zabezpečuje kuchyňa so školskou jedálňou. Pedagogický zbor je jedenásťčlenný, tvorený kvalifikovanými pedagógmi, pod vedením ktorých žiaci dosahujú dobré vyučovacie výsledky, úspešne sa zúčastňujú rôznych vedomostných, výtvarných a športových súťaží. Svoje záujmy a talent majú žiaci možnosť rozvíjať v záujmových krúžkoch. Žiaci školy sa pod vedením svojich pedagógov aktívne zúčastňujú na kultúrno-spoločenských akciách v obci.

Zamestnanci školy budú aj naďalej úzko spolupracovať s predstaviteľmi obce a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji obce Báb.

Stránku vytvoril EWORKS.sk