Verejná obchodná súťaž.

Verejná obchodná súťaž.
Predaj nehnuteľného majetku.
28.06.2017
Autor: Jozef Muzika

OBEC   BÁB

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku

 

 1. PREDMET SÚŤAŽE

 

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľného majetku obce Báb, zapísaného  na  Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor, v k. ú. Malý Báb, na  LV č. 1933,   pozemok –  parcelné číslo 2458, záhrady o výmere 514 m².

 

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Predložený návrh, t. j., návrh kúpnej zmluvy spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka treba predložiť v štyroch vyhotoveniach, podpísaných zo strany kupujúceho.
 2. Predmetom návrhu kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť špecifikovaná v bode 1.
 3. Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné :
 • u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, meno a priezvisko osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu, podnikateľ doloží originál výpisu z obchodného registra, živnostenské alebo iné oprávnenie nie staršie ako tri mesiace,
 • fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko (i rodné), rodné číslo, miesto trvalého pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena.

 

 1. Označenie predávajúceho je nasledovné:

          Obec Báb

          zastúpená: Peter Nemeček, starosta obce                                                           

          sídlo: Obecný úrad, Báb č. 465, 951 34 Báb

          IČO: 00 307 742

          bankové spojenie: Prima banka

          IBAN SK15 5600 0000 0008 1521 1001

 1. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu

          na celý predmet predaja

 1. Súťažiaci uvedie účel využitia

          na celý predmet predaja

 1. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku v sume 2.000,- € (slovom dvetisíc eur), inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. 
 2. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehota na zaplatenie kúpnej ceny (najneskôr do jedného mesiaca od podpísania kúpnej zmluvy) a podmienka, že návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny .
 3. Vyhlasovateľ trvá na zapracovaní podmienky, že predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť kúpnej zmluvy.
 4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.
 6. Návrh na vklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslušnými podkladmi doručí na Okresný úrad v Nitre, katastrálny odbor vyhlasovateľ. Správne poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (kupujúci).

 

Zábezpeka:

Sumu 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) zloží navrhovateľ ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa IBAN SK SK15 5600 0000 0008 1521 1001,  najneskôr do konca lehoty na podanie návrhov.

Nevybraným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže.

Víťazovi súťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny.

 1. ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

 

 1. Termín predkladania súťažných návrhov

Súťažné návrh (návrhy kúpnych zmlúv) doručia navrhovatelia písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne :  do  15.08.2017 do 14.00 hod.

na adresu: Obecný úrad Báb, Báb č. 465, 951 34 Báb, s označením: „SÚŤAŽ - predaj nehnuteľností“ -    N E O T VÁ R A Ť  !

 

 1. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 16.08.2017 po obecnom zastupiteľstve v budove Obecného úradu Báb, Báb č. 465, 951 34 Báb (za prítomnosti navrhovateľov).

 1. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia

Navrhovateľom bude výsledok oznámený priamo na vyhodnotení súťaže dňa 16.08. 2017, ak sa osobne zúčastnia a písomne bude výsledok vyhodnotenia odoslaný všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu.

 

D: KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE

 

 1. Kritériom pre určenie víťaza je PONÚKNUTÁ CENA, ÚČEL VYUŽITIA nehnuteľností, príp. iné plnenie. 
 2. V prípade zhodnosti viacerých návrhov zmlúv, rozhodne komisia losovaním.

 

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

      Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach:

 • technických a obhliadky na: Obecnom úrade v Bábe, Báb č. 465, tel: 037/65 88 121 po vzájomnej dohode,
 • organizačných na: Obecnom úrade v Bábe, Báb č. 465, tel: 037/65 88 121  

 

 

V Bábe dňa 10.05.2017                                                                    

 

 

                                                                                                        Peter Nemeček

                                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Bábe č. 29./2017 zo dňa 10.05.2017.

                                                                    

 


Súbory na stiahnutie:
VOS 3 pozemok 489 kB 28.06.2017

Komentáre

FacebookFacebook