Informácia pre verejnosť o zmene zákona

Informácia pre verejnosť o zmene zákona
Informácia pre verejnosť .
05.01.2016
Autor: EWORKS.sk

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

  1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení“ – Rekonštrukcia kanála na území obce Báb ev.č. 5206 140 005“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona.
  2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o na životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 10.2015 doručením oznámenia o zmene navrhovateľom Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ul. Č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35 860 839
  3. Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
  4. Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: Navrhovaná činnosť bude povoľovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj zákona č. Z. z. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
  5. Neuvádzame.
  6. Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: enviroportal.sk. Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
  7. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:

Okresný úrad Nitra

         Odbor starostlivosti o životné prostredie

         Štefánikova tr. 69

         949 01  Nitra

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán : Obec Báb, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,

Neuvádzame.Komentáre

FacebookFacebook