Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Lesné pozemkové spoločenstvo Malý Báb

les

 

História a minulosť

Rozsiahlou parceláciou zemianskych a veľkých majetkov ornej a lesnej pôdy v období Prvej Česko- slovenskej republiky(1918-1938) okrem iného vznikol Urbár na základe Prídelovej listiny č.d. 2738/1933, čo bolo rozhodnutím Okresného súdu v Hlohovci zo dňa 14. júna 1933 potvrdené. V katastri Malého Bábu bol vymedzený lesný útvar s väčšinovou plochou agátového lesa. Celková výmera predstavovala 37ha 23a 86m². Vzniknutá spoločná nehnuteľnosť bola pridelená 79 pridelencom, ktorí následne boli členmi vzniknutého spoločenstva vlastníkov-urbáru. 

Z dostupných prameňov je známe, že prvým predsedom Urbáru Malého Bábu bol Štefan Kružlík-miestny kováč. Spoločenstvo Urbáru viedol až do 50. rokov minulého storočia, kedy urbár musel ustúpiť poľnohospodárskej kolektivizácii. Vznikli nové spoločenské vzťahy, čím toto spoločenstvo už nemalo reálny ani právny podklad samostatne hospodáriť a existovať. 

 

Hospodárenie v lese

Práca v lese spočívala pravidelne v zimnom období (január, február) vo výrube agátových stromov v presne vymedzenom priestore (výrubný pás) a postupne každým rokom na inom určenom mieste. Po 2-3 rokoch sa plochy po výrube čistili a prerezávali, aby bol znovu založený porast, ktorý vďaka agátovej životaschopnosti vznikal z výrastkov omladiny. Ťažbou dosiahnuté množstvo agátovej drevnej hmoty bolo členom urbáru rozdeľované podľa veľkosti ich podielu v spoločnej nehnuteľnosti, ale hlavne a v prvom rade na základe ich účasti na prácach spojených s týmto hospodárení.

Po roku 1958 zánikom urbáru les začal bez cieleného a premysleného zámeru sa vyvíjať ako náhodný porast bez plánovanej starostlivosti.

 

Súčasnosť

Zmenou politických a spoločenských pomerov po roku 1989 došlo i na Malo Bábsky agátový les. Prišlo k situácii, kedy si vlastníci lesa- právny nástupcovia pôvodných vlastníkov uvedomili, že urbár treba obnoviť. Podľa vtedy platného zákona NR-SR č.181/1955 Z.z. O pozemkových spoločenstvách bolo s iniciatívou Ing. Pavla Božika a ďalších vlastníkov agátového lesa založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 25. októbra 2002 Lesné pozemkové spoločenstvo Malý Báb – bez právnej subjektivity.

Prítomný podielnici na ustanovujúcej schôdzi si zvoli výkonný výbor v zložení:

Ing. Božik Pavol

       Kružlík Štefan

       Vašková Jana

       Bohát Augustín

       Varga Pavel

Dozorná rada v zložení:

       Ondrejka Milan

       Strapek Michal

       Martinkovič Stanislav

 Zápis Lesného pozemkového spoločenstva Malý Báb zapísal do evidencie pozemkových spoločenstiev Okresný úrad v Nitre -odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dňa 2. decembra 2002 pod číslom 2002/12321.

Do rokov 2001-2002 bol agátový les v správe š,p. Lesy SR. Na základe toho, že bolo založené pozemkové spoločenstvo Malý Báb, Lesy SR vydali predmetné územie- nehnuteľnosť agátového lesa spoločenstvu k jeho hospodárskej činnosti.

Novozaložené Lesné pozemkové spoločenstvo viedol do roku 2007 jeho predseda Ing. Božik Pavol. Od toho času je predsedom spoločenstva Ing. Bohát Miloš. Terajší výkonný výbor je v tomto zložení:

Ing. Bohát Miloš

       Šimončič Jozef

       Nemeček Peter

       Varga Pavel

       Hozák Jaroslav

Dozorná rada:

       Ing. Božik Pavol

       Bc. Vašková Jana

       Bohát Rudolf

Slovenský pozemkový fond spravuje v našom spoločenstve diely neznámych vlastníkov- podiely na ktoré sa do dnešných dní nehlásia právny nástupcovia, sú to nezistený vlastníci, ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností. Fond nemôže tieto podiely zo spoločnej nehnuteľnosti sám užívať, preto ich prenajíma Lesnému pozemkovému spoločenstvu Malý Báb za zmluvne dohodnutú cenu.

 

Terajšia činnosť

Spoločenstvo hospodári naturálnym spôsobom to je vykonáva v zmysle Lesohospodárskeho plánu pre roky 2004- 2013 plánovaný výrub drevnej hmoty samo výrobou jednotlivými členmi spoločenstva pre ich energetické potreby do množstva veľkosti ich podielu v spoločnej nehnuteľnosti. Právny nástupcovia pôvodných vlastníkov už nemajú pôvodný podiel (1/79) nakoľko dedením sa podiely rozdrobili. Ťažba agátovej drevnej hmoty sa vykonáva na základe predchádzajúceho povolenia výborom LPS a odborného lesného hospodára, ktorým je osoba k tejto činnosti odborne spôsobilá. Každý člen spoločenstva pred ťažbou drevnej hmoty má túto ťažbu podmienenú povinnosťou vyčistiť a prerezať úmernú plochu lesa po predchádzajúcej ťažbe. Tým sa zabezpečuje obnova lesa podľa podmienok lesohospodárskeho plánu.

 

Zákon NR-SR č. 79/2013 Z.z.

V roku 2013 prišiel do platnosti nový zákon NR-SR č. 79/2013 Z.z. O pozemkových spoločenstvách, ktorý má vstúpiť do účinnosti od 1. mája 2013. Tento zákon podmieňuje, aby spoločenstvá doteraz bez právnej subjektivity sa pretransformovali na spoločenstvá s právnou subjektivitou. Tento proces čaká i naše spoločenstvo, čo veríme že v stanovených lehotách podľa nového zákona urbár Malý Báb uskutoční.

List vlastníctva pôvodných podielnikov v spoločnej nehnuteľnosti vzniknutej na základe pridelenej listiny č.d. 2783/1933 a rozhodnutia Okresného súdu v Hlohovci zo dňa 14.júna 1933.

                                   (Výpis z Pozemkovej knihy, vložka č.620)

výpis z pozemkovej knihy

 

obrázky urbár