Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Valné zhromaždenie 22. 11. 2013

 

PROGRAM

Čiastkového valného zhromaždenia  Lesného Pozemkového Spoločenstva Malého Bábu konaného dňa: 22. novembra 2013 o 18 vkultúrnom dome v Bábe.

1.Privítanie zúčastnených a prednesenie programu čiastkového valného zhromaždenia

2.Voľba mandátovej komisie.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Voľba volebnej komisie.

5. Kontrola uznášania schopnosti schôdze.

6.   Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom.

7.   Správa dozornej rady LPS o kontrole finančného hospodárenia za obdobie od 1.októbra 2012 do

      22.novembra 2013.                                                                                   

8.   Správa o ťažbe agátového dreva za obdobie od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2013.

9.   Návrh činnosti na nasledujúcu hospodársku sezónu od 1.októbra 2013 do 31. apríla 2014.           

10.  Prečítanie zmluvy ozaložení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a stanov spoločenstva.

11.  Hlasovanie o zmluve o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektiv itou a hlasovanie o stanovách spoločenstva.

12. Voľba nového výboru a dozornej rady LPS.

13.  Diskusia.

14.  Uznesenie.

15.   Záver.

 

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva Malý Báb, konaného dňa 22.11.2013 v kultúrnom dome v Bábe.

Lesné pozemkové spoločenstvo Malý Báb v súlade so zákonom NR-SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v  znení neskorších predpisov, vydáva tento Rokovací poriadok Lesného pozemkového spoločenstva Malý Báb.

Článok 1 – Valné zhromaždenie

Zvolanie otvorenie a vedenie valného zhromaždenia

 1. Zvolanie Valného zhromaždenia sa oznamuje prostredníctvom miestneho rozhlasu, písomnou pozvánkou a vyvesením na verejne dostupnom mieste v obci Báb min 14 dní pred dňom valného zhromaždenia.
 2. Valné zhromaždenie rokuje a je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná (registrovaná v prezenčnej listine) nadpolovičná väčšina všetkých hlasov podielnikov prítomných, alebo zastúpených na základe splnomocnenia. Registráciu realizuje výborom poverená osoba (y) a jej správnosť overuje mandátová komisia.
 3. Rokovanie valného zhromaždenia otvára a vedie výborom poverený člen spoločenstva (predsedajúci). Na začiatku oznámi VZ výsledok prezentácie a stav účasti podielnikov na rokovaní, a prehlási tak VZ za legitímne a uznášaniaschopné.
 4. Predsedajúci na návrh výboru určí počet osôb, ktoré budú zrátavať hlasy (skrutátori) a zapisovateľa z rokovania. Dá schváliť troch členov spoločenstva za overovateľov zápisnice, ktorých navrhne výbor a títo môžu byť z pléna doplnený alebo pozmenený. V prípade návrhu výboru dá schváliť komisie návrhová, volebná.
 5. Predsedajúci predloží na schválenie program rokovania valného zhromaždenia, tak ako bol oznámený členom v pozvánke. Po jeho schválení, prípadne schválených doplňujúcich návrhoch sa rokovanie valného zhromaždenia riadi schváleným programom a rokovacím poriadkom.

Spôsob hlasovania, prerokovávanie bodov programu, a prijímania návrhov a uznesenia

 1. Valné zhromaždenie rozhoduje výhradne verejným hlasovaním. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok s počtom vlastných a zastupujúcich hlasov na základe splnomocnenia. Hlasovacie lístky musia byť opatrené pečiatkou spoločnosti. Hlasovanie sa uskutočňuje na základe vyzvania predsedajúceho k hlasovaniu zdvihnutím lístku tak, aby skrutátori mohli hlasy spočítať. Spočítané hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania skrutátori nahlásia predsedajúcemu, ktorý vyhlási výsledok hlasovania. Pre prijatie návrhu, uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov.                                                              
 2. K prerokovávaným bodom programu predsedajúci otvára krátku rozpravu a priestor na otázky, podanie návrhov prípadne doplnkov . Sú prípustné iba príspevky týkajúce sa predmetnej veci. Predkladateľ správy alebo člen výboru zodpovie na otázky, prípadne návrhy ,alebo námietky. Návrhy na zmeny, alebo na uznesenie podávajú členovia ústne alebo písomne. Musia byť zrozumiteľné a vykonateľné. Ak takéto nie sú, predsedajúci vyzve predkladateľa k ich úprave a ak ani tak nie je návrh jasný a zrozumiteľný predsedajúci o ňom hlasovať nedá.
 3. O návrhoch a uzneseniach k správam dá predsedajúci hlasovať po skončení prerokovávanej správy. O každom návrhu sa hlasuje zvlášť v poradí ako boli predkladateľmi prednesené. V prípade pripraveného písomného návrhu na uznesenie má prednosť prednesený pozmeňujúci návrh. Až po jeho prijatí, alebo odmietnutí sa hlasuje za celkové uznesenie. V prípade ak sa dva ,alebo viacej návrhov týka rovnakej záležitosti, a tieto sa vzájomne vylučujú, hlasuje sa o nich v poradí, ako boli podané. Pokiaľ dôjde k prijatiu jedného z nich, o ďalších sa už nehlasuje. Taktiež sa nehlasuje ak sú podané návrhy neuskutočniteľné.
 4. Ak je v programe zaradená všeobecná rozprava (diskusia) predsedajúci ju riadi tak, aby každý, kto sa verejne prihlási mohol vystúpiť a predniesť svoj príspevok. Ak sú prednesené návrhy dá o nich na záver rozpravy hlasovať. Časový limit na jeden príspevok sa stanovuje v rozsahu 5 minút. Člen výboru, alebo oslovený člen spoločenstva diskutujúcim má právo na prednesený problém reagovať.
 5. O predčasnom ukončení diskusie rozhoduje zhromaždenie na návrh predsedajúceho
 6. Hostia prizvaní výborom na rokovanie majú možnosť vo všeobecnej rozprave vystúpiť. Ak chcú podať návrh, aby o ňom VZ hlasovalo musí si ich návrh osvojiť člen spoločenstva a tak ho predložiť na hlasovanie.  
 7. Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania a prijatí uznesení predsedajúci rokovanie VZ ukončí.

 

Zápisnica z rokovania valného zhromaždeni

        1. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :     

           a) dátum a miesto konania valného zhromaždenia 

           b) prijaté uznesenia

           c) výsledky hlasovania

           d) neprijaté námietky členov a členov orgánov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

       2. Prílohu zápisnice tvorí prezenčná listina s podpismi zúčastnených na valnom zhromaždení,                    

           a všetky materiály prerokovávané a valným zhromaždením schválené.

       3. Zápisnicu o rokovaní valného zhromaždenia podpisujú predseda, zapisovateľ a overovatelia zápisnice. 

 

Zápisnica z voľby predsedu a podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady Lesného pozemkového spoločenstva Malý Báb konanej dňa 22.11.2013 v Kultúrnom dome v Bábe.

Voľba predsedu a podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady sa konala po ukončení Valného zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva. Novozvolení členovia výboru   a členovia dozornej rady tajným hlasovaním zvolili:

Predseda výboru LPS- Ing. Miloš Bohát, 01.09.1958, Báb 257, 951 34

Podpredseda výboru LPS- Bc. Jana Vašková, 09.02 1959, Báb 11, 951 34

Predseda dozornej rady LPS- Ing. Pavol Božik, 06.09. 1941, Báb 514, 951 34

 

V Bábe 22.11.2013

Predseda LPS- Ing. Miloš Bohát

Podpredseda LPS- Bc. Jana Vašková

Predseda dozornej rady LPS- Ing. Pavol Božik