Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt pozemkových úprav v k. ú. Veľký Báb

 

Projekt PPÚ v katastrálnom území Veľký Báb

 

Projekt PPÚ v katastrálnom území Veľký Báb Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

1. Účel a obsah Zásad pre umiestnenie nových pozemkov 

Hlavným  cieľom  zásad  pre  umiestnenie  nových  pozemkov  (ďalej  len  „ZUNP“)  v  obvode  projektu pozemkových úprav (ďalej len „obvod PPÚ“) je stanoviť pravidlá pre umiestnenie nových pozemkov v súlade:

  • so všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFÚ“) 
  • s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav (ak nie sú v rozpore s VZFÚ, so zákonom a so záujmami ostatných účastníkov konania) 
  • s kritériami podľa §11 Zákona 330/1991 o Pozemkových úpravách

V rámci prerokovania návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov sa určia všeobecné princípy pri umiestňovaní  nových  pozemkov,  bez  definovania  konkrétneho  riešenia.  Určí  sa  spôsob  vyrovnania  ako  aj prípadné špecifické požiadavky vlastníkov, ktoré bude možné zapracovať, len ak nebudú v rozpore so zákonom. 

2. Stanovenie kritérií vyrovnania v pozemkoch 

Vyrovnanie v pozemkoch musí byť  realizované  tak, aby nové pozemky boli svojím druhom, výmerou bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom. 

V procese  vyrovnania  je  potrebné  definovať,  okrem  kritérií  daných  v  §  11  zákona, aj  kritéria vyplývajúce z miestnych, vlastníckych a užívacích pomerov v danom katastrálnom území.. 

2.1. Kritéria stanovené a aplikované podľa zákona 

Aplikácia kritérií podľa § 11 Zákona 330/1991 o Pozemkových úpravách. 

2.1.1  Kritérium podľa § 11,ods.2 zákona. 
Vyrovnanie  sa  poskytuje  vlastníkom  pozemkov  a spoluvlastníckych  podielov  na  iných pozemkoch  (ďalej  len  ,,nový  pozemok“).  Obvodný  pozemkový  úrad  pri  výbere  nových pozemkov  prihliada  na  prevádzkovo-ekonomické  pomery  všetkých  účastníkov  a na  okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na :
a)  prírodné podmienky,
b)  vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov,
c)  pomer jednotlivých druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav,
d)  vlastnosti jednotlivých pozemkov,
e)  záujmy životného prostredia

2.1.2  Kritérium podľa § 11, ods.3 zákona.
Nové pozemky majú byť  svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym  stavom primerané  pôvodným  pozemkom,  pričom  sa  prihliada  na  výhody  získané  pozemkovými úpravami

2.1.3  Kritérium podľa § 11, ods.4 zákona
Hodnota nových pozemkov je primeraná, ak nie je v porovnaní s hodnotou pôvodného pozemku vyššia  alebo  nižšia  o viac  ako  10  percent.  Uvedená  hodnota  je  platná  po  odpočítaní odsúhlaseného    príspevku  na  spoločné  zariadenia  a opatrenia. Na  prekročenie  tejto  hranice  je potrebný súhlas vlastníka (účastníka PÚ)

2.1.4  Kritérium podľa § 11, ods.5 zákona
Nové  pozemky  sú  primerané,  ak  rozdiel  výmery  pôvodných  pozemkov  a nových  pozemkov nepresahuje  +/-  desať  percent  výmery  pôvodných  vlastníkov. Uvedené  výmery  sú  platné  po odpočítaní  odsúhlaseného  príspevku  na  spoločné  zariadenia  a opatrenia. Na  prekročenie  tejto hranice je potrebný súhlas vlastníka (účastníka PÚ)

2.1.5  Kritérium podľa § 11, ods.6 zákona
Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritéria uvedené v odseku 2.1.2

2.1.6  Kritérium podľa § 11, ods.8 zákona
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré  tvoria  poľnohospodársku  pôdu  do  výmery  400m2
vrátane  trvalých  porastov  na  nich, poskytne sa v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom  a vlastníkom pozemkov  v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu 
 
2.1.7  Kritérium podľa § 11, ods. 9 zákona
Ak  s  tým  vlastník  súhlasí,  vyrovnanie  za  pozemky  alebo  spoluvlastnícky  podiel  k lesným pozemkom  do  výmery  2000m2 vrátane  lesných  porastov  na  nich  sa  poskytne  v peniazoch. Vyrovnanie  v peniazoch  sa  vykoná  medzi  správcom  a vlastníkom  pozemku  v lehote  určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.

2.1.8  Kritérium podľa § 11, odst.11 zákona
Na  vyrovnanie  v peniazoch  je  potrebný  súhlas  vlastníka  v písomnej  forme. Po  doručení  tohto súhlasu  obvodnému  pozemkovému  úradu  nemožno  súhlas  odvolať.  Pozemky,  za  ktoré  žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa §11  ods. 8 a 9, sa nesmú previesť ani zaťažiť. Na návrh obvodného pozemkového úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito  pozemkami.  Ak  je  pozemok  zaťažený  právami  tretích  osôb,  ktoré  prechodom
vlastníckeho  práva  nezanikajú,  vyplatí  sa  vyrovnanie  vlastníkovi  po  ohľadnení  práv  tretích osôb,  ktoré  na  pozemku  viaznu,  o čom  sa  vlastník  písomne  upovedomí.  Ak  ide  o pozemok s nezisteným  vlastníkom,  Slovenský  pozemkový  fond  alebo  správca  môže  súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.

2.1.9  Kritérium podľa § 11, ods. 14 zákona
Na účel pozemkových úprav rozhodnutím obvodného pozemkového úradu možno zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.

2.1.10  Kritérium podľa § 11, ods. 15 zákona
Pozemky alebo  spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré  tvoria oľnohospodársku pôdu vo výmere  do  400m2,  ktoré  nemožno  sceliť  s ostatnými  pozemkami  vlastníka  a za  ktoré  nebol uplatnený  nárok  na  vyrovnanie  v peniazoch,  zlúčia  sa  do  celku  s ostatnými  pozemkami  alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov do 400m2 a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. 

2.2 Kritéria, ktoré nie sú stanovené podľa zákona 

Kritéria  navrhované  na  podklade  zistených  skutočností  a na  podklade  vyhodnotenia  dotazníkovej ankety.

2.2.1  Umiestňovanie nových pozemkov
a)  Sceľovanie pozemkov je možné vykonávať v rámci celého obvodu pozemkových úprav, s prihliadnutím na zásady v špecifických lokalitách ( ods. 2.4).
b)  Pri  umiestňovaní  nových  pozemkov  sa  bude  prihliadať  na  to,  či  vlastník  dá  svoje pozemky do nájmu inej osobe, alebo bude na nich hospodáriť sám.
c)  Nové pozemky sa budú umiestňovať do novovytvorených projekčných celkov.
d)  Umiestnenie nových pozemkov bude konzultované s každým prihláseným účastníkom.
e)  Pri navrhovaní sa bude prihliadať aj na budúce užívateľské pomery prenajímanej pôdy, tak  aby  boli  dodržané  kritéria  primeranosti  nových  pozemkov  a vlastník  mal  nové pozemky  v súvislom celku vzhľadom na  nového užívateľa.
f)  Vlastnícke  podiely  pôvodných  pozemkov  budú  v rámci  obvodu  PPÚ  zlučované  do väčších parciel pri dodržaní zákonných kritérií.
g)  Nové pozemky sa budú umiestňovať prevažne do tých projekčných celkoch, v ktorých mal pôvodný vlastník väčšinovú výmeru pri dodržaní zákonných kritérií.
h)  Poradie vlastníkov v konkrétnych celkoch,  bude určené dohodou.

2.2.2  Tvarové kritéria
Pri určení dĺžky a šírky nových   pozemkov,  sa bude prihliadať na veľkosť nových pozemkov, spôsob užívania a prístup k pozemkom.

2.2.3  Prístupnosť pozemkov
Nové pozemky musia byť navrhnuté tak, aby boli prístupné z existujúcich, alebo navrhovaných  komunikácií. Navrhnutá cestná sieť môže byť podľa potreby zhustená. 

2.3 Kritéria na riešenie nového stavu na lesnom pôdnom fonde 

Lesné pozemky jednotlivých vlastníkov budú ponechané prevažne na pôvodnom mieste, k ich zlúčeniu dôjde len po písomnej dohode vlastníkov. 

2.4 Zásady projektovania a riešenia vlastníctva nových pozemkov na  špecifických lokalitách  

2.4.1  Lokalita č. 1 ( Záhumenice) viď. grafická príloha
Pozemky tejto lokality, susedia so zastavaným územím obce, sčasti sú ohraničené plotom, budú spravidla  ponechané  v pôvodnom  stave  so  súčasnými  vlastníckymi  vzťahmi  pre  vlastníkov, držiteľov  dotknutých  pozemkov.  Upresní  sa  ich  výmera  a poloha  podľa  nového  zamerania. V prípade  záujmu  spoluvlastníkov  je  možné  rozdelenie  spoluvlastníctva  v rámci  dodržania
zákonných kritérií. 

2.4.2  Lokalita č. 2 ( Horekoncová )
Lokalita  susedí  so  zastavaným  územím  obce,  ohraničená  je  umelým  odvodňovacím  kanálom, ktorý pretína pôvodné hranice pozemkov. Vlastníctvo  týchto parciel bude spravidla ponechané v terajšom  stave  pre  vlastníkov  dotknutých  pozemkov.    Upresní  sa  výmera  a poloha  podľa nového  zamerania.  V prípade  záujmu  spoluvlastníkov  je  možné  rozdelenie  spoluvlastníctva
v rámci dodržania zákonných kritérií. 

2.4.3  Lokalita č. 3 ( Záhumnice )
Podľa Územného plánu obce táto lokalita je určená pre individuálnu bytovú výstavbu. V danej  lokalite bude spravidla ponechané pôvodné vlastníctvo s možnosťou komasácie vlastníckych podielov, len v rámci danej lokality, pri dodržaní zákonných kritérií.   

2.4.4  Lokalita č. 4 ( Konopnice )
Starý  terasovitý   ovocný  sad, ktorý  sa  roky neudržiaval,  je zarastený nekultúrnymi drevinami. Lokalita  nie  je  vhodná  pre  poľnohospodársku  výrobu.  Vytvorí  sa  parcela  s podielovým spoluvlastníctvom pôvodných vlastníkov.  

2.4.5  Lokalita č. 5 ( súkromné vinice v lokalite Prostredná hora)
Nové pozemky spravidla budú prideľované súčasným užívateľom za ich písomného súhlasu so zmenou druhu pozemku. 

2.4.6  Lokalita č. 6 ( Za hradskou)
Podľa Územného  plánu  obce  táto  lokalita  je  určená  ako    priemyselná  zóna. V danej  lokalite bude spravidla ponechané pôvodné vlastníctvo s možnosťou komasácie vlastníckych podielov, len v rámci danej lokality, pri dodržaní zákonných kritérií.

2.4.7  Lokalita č. 7 ( Malá medza – pri vysielači)
Podľa  Územného  plánu  obce  táto  lokalita  je  určená  pre  vybudovanie  skládky  komunálneho odpadu.  Vytvoria  sa  dva  pozemky  (  rozdelené  cestou  )  pre    vlastníka  Obec  Báb  v rámci dodržania zákonných kritérií. 

3. Stanovenie kritérií vyrovnania v peniazoch 

Aplikácia kritérií podľa § 11 Zákona 330/1991 o Pozemkových úpravách.

3.1  Uplatnenie nároku na vyrovnanie v peniazoch za pozemky do 400m2
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré  tvoria  poľnohospodársku  pôdu  do  výmery  400m2   vrátane  trvalých  porastov  na  nich, poskytne sa v peniazoch. 
 
3.2  Uplatnenie nároku na vyrovnanie v peniazoch za lesné pozemky do 2000m2
Ak  s tým  vlastník  súhlasí,  vyrovnanie  za  pozemky  alebo  spoluvlastnícke  podiely  k lesným pozemkom  do  výmery  2000m2   vrátane  lesných  porastov  na  nich,  poskytne  sa v peniazoch.

4. Obmedzenia 

4.1 Obmedzenia vlastníkov s nakladaním pozemkov vyplývajúce zo zákona 330/1991 Zb.

•  Obvodný  pozemkový  úrad  v rozhodnutí  o nariadení  pozemkových  úprav  v k.ú.  Veľký  Báb v zmysle  §  26  obmedzil  účastníkov  pozemkových  úprav  v nasledovných  činnostiach  pri nakladaní s pozemkami:
- meniť spôsob využitia pozemkov
- zriaďovať, meniť alebo rušiť vodohospodárske zariadenia
- zriaďovanie stavieb na  dotknutých pozemkoch
- vysádzanie viníc, ovocných stromov, stromovej zelene
- meniť druh pozemkov
- robiť zásahy do usporiadania pôdneho fondu  

•  Obmedzenie vyplývajúce zo schválených Všeobecných zásad  funkčného usporiadania územia. Podľa  §  10,  ods.  8  schválené  VZFÚ  nahrádzajú  na  účely  výstavby  spoločných  zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využívaní územia.

4.2 Obmedzenia na nových pozemkoch vyplývajúce z ochranných pásiem – dodržanie ochranných pásiem jednotlivých inžinierskych stavieb a zariadení podľa príslušných  zákonov a stanovených noriem. 

5. Prerokovanie návrhov a požiadaviek 

Za účelom získania prehľadu o záujmoch vlastníkov v procese  tvorby nových pozemkov bol zasielaný dotazník vo forme návratky na jeseň v roku 2007. Podrobnejšie informácie sme získali z dotazníka zasielaného v novembri 2008, ktorý bol následne percentuálne vyhodnotený.(viď. príloha č.2) 
Na verejnom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav, ktoré sa konalo dňa 4.12.2008 v kultúrnom dome  v Bábe,  boli  vlastníci  oboznámení  s návrhom  Zásad  pre  umiestnenie  nových  pozemkov  v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Báb.(viď. príloha č.3- prezenčná listina) 

6. Postup schvaľovania 

6.1   Podľa  §  11  ods.  23  zákona,  Zásady  pre  umiestnenie  nových  pozemkov  sú  platné,  ak  s nimi súhlasia  účastníci,  ktorí  vlastnia  najmenej  dve  tretiny  výmery  pozemkov,  na  ktorých  sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy
6.2  Zásady  sa  zverejnia  verejnou  vyhláškou  a doručia  každému  známemu  účastníkovi pozemkových úprav
6.3  Za súhlas sa považuje aj to. Ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená
6.4  Správny  orgán  spolu  s predstavenstvom  združenia  účastníkov  a spracovateľom  vyhodnotí pripomienky
6.5  Opodstatnenou  pripomienkou  je  tá,  ktorá  je  podaná  v lehote  (  t.j.  30  dní  od  doručenia  zásad účastníkovi ), neodporuje zákonu a väčšinovým požiadavkám účastníkov
6.6  O vyhodnotení  súhlasov  s návrhom  sa  vypracuje  protokol,  v ktorom  sa  uvedú  súhlasy a nesúhlasy, ich vzájomný pomer a ich váha podľa výmery pozemkov 

7. Zasielanie zásad známym účastníkom konania 

7.1  Zásady  pre  umiestnenie  nových  pozemkov  sa  zverejnia  verejnou  vyhláškou  a doručia každému známemu účastníkovi pozemkových úprav
7.2  Podrobná dokumentácia ZUNP bude zverejnená na Obecnom úrade Báb  
 
V Nitre, dňa 29.1.2009
 
Vypracoval:   Ing.Zuzana Juríková-GEOTOP, zodpovedný projektant 
Ing.Oľga Majnová, OPÚ Nitra, vedúci projektu
 

Zásady na umiestnenie nových pozemkov

 

Vec Zásady na umiestnenie nových pozemkov  v  obvode pozemkových úprav Veľký Báb  – doručenie a poučenie 
 
Obvodný pozemkový úrad v Nitre, ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových  úpravách,  usporiadaní  pozemkového  vlastníctva,  obvodných  pozemkových úradoch, pozemkovom  fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám podľa § 11 ods.23 zákona v prílohe doručuje zásady na umiestnenie nových  pozemkov  v  obvode  pozemkových  úprav  Veľký  Báb  (ďalej  len  „ZUNP“)  spolu  s grafickou prílohou.

Tieto zásady sa v zmysle zákona doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk a zároveň  sú zverejnené verejnou vyhláškou.

V  rámci  spracovania  jednotlivých  etáp  projektu  pozemkových  úprav Veľký Báb, ObPÚ prerokoval  podľa  §  11  ods.  18  zákona  s  vlastníkmi  ich  návrhy  a  požiadavky  na  určenie nových  pozemkov  na  spoločnom  prerokovaní  dňa  4.12.2008.  Na  základe  výsledkov prerokovaných pravidiel, miestnych podmienok a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Veľký Báb boli so združením účastníkov pozemkových úprav dohodnuté zásady na umiestnenie nových pozemkov.

ObPÚ  dňa  9.2.2009,  podľa  §  11  ods.  23  zákona,  zverejňuje ZUNP  verejnou  vyhláškou č. 2009/00071- ZUNP-VV  na 15 dní. ObPÚ podľa § 11 ods. 23 zákona v týchto dňoch doručuje ZUNP všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.

Obvodný pozemkový úrad v Nitre Vás zároveň poučuje, že voči Zásadám na umiestnenie nových  pozemkov  možno  podať  písomnú  námietku  v lehote  do  15  dní  od  ich  doručenia    a to na OPÚ v Nitre, Štefánikova 88.  ZUNP  podľa  §  11 ods.  23  zákona  sú  platné,  ak  s  nimi  súhlasia  účastníci,  ktorí  vlastnia
najmenej  dve  tretiny  výmery  pozemkov,  na  ktorých  sú  nariadené  pozemkové  úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
 

Ing. Milan Burda
riaditeľ obvodného pozemkového úradu

 

Zverejneni zásad na umiestnenie nových pozemkov

 

Obvodný pozemkový úrad v Nitre  (ďalej  len „ObPÚ“), ako orgán príslušný podľa § 5 zákona  č.  330/1991  Zb.  o pozemkových  úpravách,  usporiadaní  pozemkového  vlastníctva, pozemkových  úradoch,  pozemkovom  fonde  a o pozemkových  spoločenstvách  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa § 11 ods. 23 zákona 
 
z v e r e j ň u j e zásady  na  umiestnenie  nových  pozemkov  v  obvode  pozemkových  úprav  Veľký  Báb (ďalej len „ZUNP“). 
 
V rámci spracovania jednotlivých etáp projektu pozemkových úprav Veľký Báb, ObPÚ prerokoval  podľa  §  11  ods.  18  zákona  s  vlastníkmi  ich  návrhy  a  požiadavky  na  určenie nových  pozemkov  na  spoločnom  prerokovaní  dňa  4.12.2008.  Na  základe  výsledkov prerokovaných pravidiel, miestnych podmienok a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Veľký Báb boli so združením účastníkov pozemkových úprav dohodnuté zásady na umiestnenie nových pozemkov. V zmysle § 11 ods. 23 zákona sa ZUNP zverejnia verejnou vyhláškou na dobu 15 dní    a doručia známym vlastníkom do vlastných rúk. ObPÚ  podľa  §  11  ods.  23  zákona  v  týchto  dňoch  doručuje  ZUNP  všetkým  známym vlastníkom do vlastných rúk.
ZUNP podľa § 11 ods. 23 zákona sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej  dve  tretiny  výmery  pozemkov,  na  ktorých  sú  nariadené  pozemkové  úpravy. Za súhlas sa považuje aj  to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka  je neopodstatnená.  Námietky možno podať na ObPÚ písomne v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia 
 
Ing. Milan Burda 
riaditeľ  obvodného pozemkového úradu