Výzva.

Výzva.
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
25.10.2018
Autor: Obec Báb

„Miestna akčná skupina“

 

VITIS

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ  1 NSK

                                          

Kód výzvy: NSK-1/2018

 

Miestna akčná skupina VITIS (ďalej len „MAS VITIS“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 18.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS VITIS výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”),

v termíne od 18.10.2018 do 07.11.2018 pre opatrenia :

 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie ŽoNFP bude od 02.11.2018 do 07.11.2018 v priestoroch kancelárie MAS VITIS, Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 254/2018/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS VITIS v celkovej sume 28 323,54 EUR pre túto výzvu.

 

Opatrenie

NSK

Počet podpor. projektov

Spolufin. užívateľom (v %)

Bežné výdavky z dotácie NSK

(v EUR)

Kapitálové výdavky z dotácie NSK

 (v EUR)

Celkové oprávnené výdavky

(v EUR)

Dotácia NSK

Spolufin. užívateľom

Spolu

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

0

5 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Podpora činnosti združení a spolkov

12

2%

19 696,09

8 627,45

28 323,54

578,10

28 901,64

Spolu

12

 

19 696,09

8 627,45

28 323,54

578,10

28 901,64

 

 

Pre výber ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS VITIS dňa 17.10.2018 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.vitis-mas.sk,  

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra pravidiel a podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení sú uvedené v aktuálnej verzii Programového manuálu PM 1 LEADER NSK,
 • ŽoNFP sa predkladá 1 vyhotovení (originál) v kancelárii MAS VITIS, Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie, mas@gmail.com. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
 • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
 • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS VITIS, adresa: Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie, telefón: +421 905 866 897, e-mail: vitis.mas@gmail.com,
 • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Tomáš Lencsés

 

Prílohy:

 • Žiadosť o NFP (formulár);
 • Zoznam povinných príloh;
 • Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
 • Výberové kritériá pre výber projektov;
 • Programový manuál PM 1.

 

 

Vo Veľkom Záluží, dňa 18.10.2018

 

 

                                         

                                                                                                       ........................................
                                                                                                                        v.r.

                                                                                                          Mgr. Jozef Jankovič                         

                                                                                                                predseda o. z.

                                                                                                                 MAS VITIS

 

 

 

 

Zverejnená na úradnej tabuli obce ......................................

od: ............................

do: ............................


Súbory na stiahnutie:
Vyzva_na_predkladanie_ZoNFP_VITIS-obce 295 kB 25.10.2018

Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.