Pozvánka

Pozvánka
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
27.11.2018
Autor: Obec Báb

STAROSTA   OBCE    

B Á B

 

 

         V zmysle ustanovenia § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení zmien a neskorších doplnkov

 

z v o l á v a 

 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Báb, ktoré sa uskutoční dňa

 

 1. decembra 2018, t. j. v stredu o 18.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Bábe, s nasledovným programom:

1.      Otvorenie zasadnutia.

1.1    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

1.2    Informácia o výsledkoch komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré  sa  

         konali 10.11.2018 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostky   

         a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.

1.3    Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce.

1.4    Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.

 1. Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 2.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
 3. Overenie zloženia sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
 4.  Príhovor starostky obce.
 5. Poverenie zástupcu starostky obce.
 6. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

         a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 1. Návrh na poverenie poslanca obce Báb výkonom sobášiaceho.
 2. Určenie platu starostky obce.
 3. Návrh rozpočtu obce Báb na rok 2019.
 4. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
 5. Návrh členov inventarizačnej komisie k vykonaniu inventarizácie obecného

         majetku k 31.12.2018.

 1. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Báb na roky 2016 – 2020.
 2. Návrh uznesení.
 3. Záver.

 

     

 

V Bábe dňa: 21.11.2018

 

                                                                                              Peter Nemeček

                                                                                               starosta obceKomentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.