Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž
prenájom pozemkov
01.02.2019
Autor: Obec Báb

Zmena podmienok VOS - Zmeny v stati "Návrh musí obsahovať" sú vyznačené červenou.

 

Obchodná verejná súťaž
 

Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

 

zastúpená starostkou obce Katarínou Törökovou vyhlasuje, v súlade s ustanoveniami  §9a  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Báb za nasledovných podmienok:

(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

            Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

 

 • Predmet obchodnej verejnej súťaže
 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom pozemkov reg. ,,C“, v kat. území Malý Báb vedených v Správe katastra Nitra na LV. Č. 1933 : parcela č. 2208 – orná pôda o výmere 6612m²,  č. 2210 – orná pôda o výmere 13394m², parc. č. 2497 – orná pôda o výmere 7212m², parc.č. 2498 – orná pôda o výmere 3710m², parc. č. 2617 –trvale trávne porasty o výmere 11894m².
 2. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom pozemkov reg. ,,C“, v kat. území Veľký Báb vedených v Správe katastra Nitra na LV .č. 2249 : parcela č. 3587 –orná pôda o výmere 40942m², parc. č. 3586 –orná pôda o výmere 2598m², parc. č. 3527 –orná pôda o výmere 6001m², parc. č. 3097 –orná pôda o výmere 17572m², parc. č. 3050 –orná pôda o výmere 34164m², parc. č. 3051 –orná pôda o výmere 15832m², parc. č. 3233 –orná pôda o výmere 3419m², parc. č. 2552 –orná pôda o výmere 1654m². Výmera pôdy spolu  : 165004m² , t. j. 16, 5004 ha.

 

Súťažné podmienky:

 1. Navrhovateľom (uchádzačom) môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ so sídlom resp. miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá má oprávnenie vykonávať činnosti spojené s užívaním predmetu obchodnej súťaže.
 1. Návrh predloží navrhovateľ najneskôr do 18.02.2019 do 12:00 hod. na adresu sídla vyhlasovateľa súťaže Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb v uzavretej obálke s nápisom „Súťaž – prenájom pozemkov Báb  NEOTVÁRAŤ“, na ktorej zároveň uvedie svoje obchodné meno a sídlo resp. miesto podnikania.

 

 • Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obce Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

 (v úradných hodinách) alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Doručený súťažný návrh musí byť opatrený podacou pečiatkou vyhlasovateľa s vyznačením dátumu a času doručenia.

 

Termín obhliadky predmetu súťaže (pozemkov): podľa dohody na Obecnom úrade Báb.

 

Návrh musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje navrhovateľa.
  2. Výpis z obchodného alebo živnostenského registra navrhovateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania návrhu.
  3. Označenie kontaktnej osoby navrhovateľa (meno, priezvisko, tel. číslo, email)
  4. Písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže.
  5. Písomné čestné vyhlásenie navrhovateľa o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi.
  6. Čestné prehlásenie, že na navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
  7. Potvrdenie zdravotnej poisťovne, v ktorej je navrhovateľ vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
  8. Sociálnej poisťovne, že navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
  9. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
  10. Návrh nájomnej zmluvy: Účastník súťaže je povinný spracovať návrh nájomnej zmluvy podľa vzoru, ktorý je neoddeliteľnou prílohou súťažných podmienok. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť len tieto vyznačené údaje:

 

1. identifikačné údaje (v záhlaví zmluvy)

   Obec Báb, zastúpenou Katarínou Törökovou,

   so sídlom Báb 465,

   951 34 Báb, IČO: 00307742

   bankové spojenie: Prima banka 

   IBAN SK15 5600 0000 0008 1521 1001

 

– ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie zápis v inom registri;

– ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, popri údajoch uvedených vo vzore zmluvy uvedie obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj rodné priezvisko, miesto podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, dátum narodenia, štátne občianstvo;– ak niektorým z uvedených identifikačných údajov účastník súťaže nedisponuje, možno ho z návrhu zmluvy vypustiť, za podmienky, že bude jednoznačne identifikovateľný;

2.Výšku nájmu (v čl. IV zmluvy) – číslom a slovom; vyhlasovateľ súťaže určuje minimálnu výšku nájmu 100 €/ rok/ha

3.Doba trvania nájmu (v čl. II. zmluvy): 5 rokov odo dňa podpisu zmluvy

Návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka riadne podpísaný oprávnenou osobou. Návrh zmluvy je potrebné predložiť v štyroch vyhotoveniach.


Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

 

 

Na vyhodnotenie predložených návrhov vymenuje vyhlasovateľ 3 člennú komisiu, ktorá vyhodnotí predložené návrhy. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu. Otváranie obálok je neverejné. Vyhodnocovať sa budú len tie návrhy, ktoré boli predložené v stanovenom termíne a ktorých obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

 

 • Vyhlasovateľ súťaže oznámi výsledky hodnotenia jej účastníkom písomne v lehote do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

 

 1. Predložené návrhy sa budú posudzovať na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

výška ročného nájomného

Spôsob hodnotenia kritérií je nasledovný – body sa prideľujú na základe váhy pre jednotlivé kritéria: 

 • výška ročného nájomného: Navrhovateľovi, ktorý ponúkne najvyššiu sumu ročného nájomného, sa pridelí 100 bodov (ako max. počet bodov). Ostatným navrhovateľom sa pridelia body podľa priamej úmery [ponúknutá výška ročného nájomného vydelená najvyššou ponúknutou cenou vynásobená max. počtom bodov (100)];

Úspešným navrhovateľom bude ten, kto získa najvyšší počet bodov za vyššie uvedené kritérium, a to v súčte bodov od všetkých hodnotení jednotlivých členov súťažnej komisie.
Súťažná komisia určí poradie návrhov aj na druhom resp. treťom mieste pre prípad, ak by z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s víťazom súťaže; vyhlasovateľ v takom prípade môže vyzvať k uzatvoreniu zmlúv navrhovateľa ďalšieho v poradí.

 1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
  • návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do obchodnej verejnej súťaže v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky účasti, môže komisia menovaná starostom na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh vyhodnotiť ako víťazný,
  • navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
  • v prípade, že nebude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
  • vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa,
  • nájomnú zmluvu je navrhovateľ povinný uzatvoriť do 7 dní od vyhodnotenia súťaže komisiou zriadenou starostkou obce.

 

 1. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

 

       Obec Báb

Katarína Töröková

starostka obceKomentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.