Výberové konanie

Výberové konanie
RIADITEĽ - RIADITEĽKA Materskej školy
26.03.2019
Autor: Obec Báb

O B E C   B Á B

 

zastúpená starostkou obce v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

                                                    

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ-RIADITEĽKA

Materskej školy

B Á B

 s predpokladaným nástupom 1. júl 2019.

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
 • Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Ovládanie štátneho jazyka.
 • Osobnostné a morálne predpoklady.

 

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania.
 • Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
 • Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
 • Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
 • Profesijný  životopis.
 • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 10.05. 2019 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Báb 465, PSČ 951 34. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.    

      Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

 

V Bábe dňa 26.03.2019                                                                Katarína Töröková

                                                                                                      starostka obce

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.