Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

Dátum: 14.01.2022
Autor: Obec Báb
Počet videní: 474
Výberové konanie

hlavný kontrolór obce Báb

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Bábe na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a uznesením č. 5/2022 zo dňa 12.1.2022

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce  a určuje deň konania voľby 

na deň 23.2.2022

 1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Báb v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • prax minimálne 3 roky v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti
   znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
   a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • ovládanie práce s PC (MS Office, Internet, ...)
 1. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:
 • meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce,
 1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Báb je stanovený v rozsahu 15% pracovného úväzku.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred  dňom konania voľby, t.j. do 10.2.2022 do 13:00 hod. (prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Báb). Obálka musí byť zalepená a zreteľne označená textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Báb, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2022 o 18.00 hod, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 10 min.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne nasledujúci pracovný deň po zvolení na Obecnom zastupiteľstve v Bábe.

 

Katarína Mego Töröková

starostka obce

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.