Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za odpady

Dátum: 02.01.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 1597
4 min. čítania
Poplatok za odpady

pre rok 2023

ZMENA v platení za odpady  v obci Báb na rok 2023

 

Obec Báb pokračuje s  množstevným zberom.

       Množstevný zber – platba za nádobu.

 

Sadzba poplatku

Obecné zastupiteľstvo v Bábe na svojom zasadnutí dňa 7.12.2022 schválilo uznesením č. 1-24/2022 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a §11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto Všeobecné záväzné nariadenie – Dodatok č. 3,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020

 

§ 23

Sadzba poplatku

Na základe §79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku , Obec Báb ustanovuje  množstvový zber  za odpad nasledovne:

Cena  za jeden odvoz  TKO / vrátane manipulačného poplatku, uloženia na skládky /predstavuje:

Nádoba 120L   1liter  odpadu =              0,039 €

Nádoba 240L   1liter  odpadu =              0,039 €

Nádoba 1100L 1liter  odpadu =              0,039 €

pričom  sadzba / cena / za jeden odvoz  TKO predstavuje:

Nádoba 120L   =           4,70 €  

Nádoba 240L   =           9,40 €

Nádoba 1100L =              43 €

Príklad:

120 L nádoba : 26 vývozov x 4,70 =122,20€ / rok

120 L nádoba.: 13 vývozov x 4,70=  61,10 €/ rok

 Obec Báb stanovuje paušálnu sadzbu vo výške 12 euro na domácnosť na rok za odpad z verejných priestranstiev.

Poplatok pre poplatníka predstavuje súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov .

Maximálna frekvencia odvozov je stanovená na 26 odvozov ročne.

Cena  za jeden odvoz  BIO / vrátane manipulačného poplatku, uloženia na skládky /predstavuje:

Nádoba 120L   1liter  odpadu =   0,0166 €

pričom  sadzba za jeden odvoz  BIO predstavuje:

Nádoba 120L   =    2 €

PRÍKLAD:

47 vývozov x 2 =94 €

20 vývozov x 2 =40 €

10 vývozov x 2 =20 €

 

Poplatok pre poplatníka predstavuje súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov .

Maximálna frekvencia odvozov je stanovená na 47 odvozov ročne.

Počet vyvezených nádob komunálneho odpadu za  každého poplatníka sa získavajú  z podporného softvéru, ktorým Obec disponuje a poplatník má právo k nahliadnutiu jeho zberného miesta.

Vyúčtovanie prebehne vždy po ½ roku a to v mesiaci júl za predchádzajúce mesiace a v mesiaci december za predchádzajúce mesiace. Mesiac december a paušálny poplatok bude zahrnutý v zúčtovaní za prvý polrok nasledujúceho kalendárneho roka.

Obec Báb určuje sadzbu za Stavebný odpad  0,033 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Každý si môže zvoliť počet vývozov sám. Spravodlivý systém, kedy každý občan zaplatí za svoj odpad toľko, koľko reálne vyvezie.

Za vývoz plastov a papiera sa NEPLATÍ!

 

10_pravidiel_(2)