Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

Dátum: 28.02.2023
Autor: Obec Báb
Počet videní: 105
Výberové konanie

ekonóm/ka obce Rumanová

Obec Rumanová, Obecný úrad Rumanová vyhlasuje
výberové konanie na voľné pracovné miesto:
ekonóm/ka – účtovník/čka


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
- min. úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomický odbor, znalosť podvojného účtovníctva
- prax v odbore minimálne 3 roky
- výborné počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel)
- bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- aktuálny výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
- čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé

Druh pracovného pomeru:
- plný úväzok podľa zák. 553/2003 Z. z., doba určitá min. 36 mesiacov (zastupovanie počas
materskej dovolenky)

Okruhy náplne práce:
- Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy a personálnej agendy vrátane miezd
(účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v sústave
podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v účtovnom
softvéri URBIS)
- Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu,
dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení...)
- Evidovanie a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, vystavovanie objednávok,
zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr a objednávok,
- Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení...
- Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku, dokladová inventarizácia
- Komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami, spracovanie rôznych
podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom...
- Čiastočná správa registratúry
- Čiastočné zabezpečovanie služieb úradu pre občanov

Informácie pre uchádzača:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Ekonómka/účtovníčka“ je
potrebné doručiť v termíne najneskôr do 17.03.2023 na adresu:

Obec Rumanová
Obecný úrad
Rumanová č. 1
951 37 Rumanová
mail: rumanova@rumanova.sk, tel. 037/6588126

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú o termíne
výberového konania informovaní e - mailom alebo telefonicky.

Predpokladaný nástup do práce je 15.04.2023.

kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Jankovič, starosta@rumanova.sk, 0905/865 178

V Rumanovej 24.02.2023