Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daňové priznanie

Dátum: 24.01.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 319
5 min. čítania
Daňové priznanie

daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti a daň za psa

 

Priznanie je potrebné podať do 31.01.2024

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Priznanie podávajú vlastníci nehnuteľností:

  • ktorí na území obce Báb v roku 2023 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
  • ktorým v roku 2023 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • ktorí v roku 2023 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorým sa v roku 2023 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí si v zdaňovacom období 2023 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
  • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku (na stavbu na bývanie, byt, ak ide o vlastníka nehnuteľnosti držiteľa preukazu ťažko zdravotne postihnutého)

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

  • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
  • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca). V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane  sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Nitra alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv.

Tlačivo na podanie priznania je k dispozícii na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce : www.obecbab.sk

 

DAŇ ZA PSA

Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (dosiahol vek 6 mesiacov) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia.

V prípade, že daňová povinnosť zanikne, občan oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní.