Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 08.02.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 240
4 min. čítania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

14. februára 2024

P O Z V Á N K A

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Báb,

( plánované )

ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2024 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Bábe.

 s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom

      P r o g r a m :                                                                            

 1. Otvorenie
  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie overovateľov zápisnice
  4. Určenie zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Báb za rok 2023
 4. Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára

           (čl. 7, zákona NR SR č. 357/2004 Z. z.)

 1. Návrh VZN obce Báb č. 1/2024 o ochrane ovzdušia
 2. Návrh Dodatku č. 4 k VZN obce Báb č. 1/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť školského klubu a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Báb
 3. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
  1. Žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy za vinice (Ondrej Bako)
  2. Žiadosť o dlhodobý prenájom viníc (Mgr. Tomáš Cmarko)
 4. Interpelácie poslancov na starostu obce
 5. Rôzne
  1. Návrh Dodatku k Nájomnej zmluve medzi obcou Báb a Mgr. Simonou Hozákovou o nájme nebytových priestorov na adrese Báb, časť Veľký Báb č. 272
  2. Dotácia na nákup stoličiek do Kultúrneho domu v Bábe
 1. Diskusia
 2. Záver

 

                                                                                         starostka obce Báb

                                                                                     Katarína Mego Töröková