Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na predkladenie projektových návrhov

SÚBOR
Dátum: 09.02.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 178
6 min. čítania
Výzva na predkladenie projektových návrhov

VITIS

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA
VITIS
VYHLASUJE
VÝZVU NA PREDKLADANIE
PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU
V RÁMCI NÁSTROJA 1 LEADER NSK
Kód výzvy: VITIS/LEADERNSK1/2024


Miestna akčná skupina VITIS (ďalej len „MAS VITIS“), vyhlasuje dňa 09.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS VITIS Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024, v termíne od 09.02.2024 do 07.03.2024 pre opatrenia:


Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
Aktivita 1.1 Materiálno-technické zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb

Podaktivity:

 • nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,
 •  výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných priestorov,
 • investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami,
 • nákup materiálu nevyhnutne súvisiaceho s výrobou produktu.

Aktivita 1.2 Marketing regionálnych produktov a služieb

Podaktivity:

 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia informačných propagačných tabúľ,
 • tvorba, redizajn, prevádzka internetovej stránky zameranej na propagáciu produktu resp. služby,
 • inzercia v médiách zameraná na propagáciu produktu resp. služby,
 • spracovanie marketingovej stratégie predaja, grafická identita produktu resp. služby,
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • podpora účasti na akreditovaných vzdelávacích aktivitách, kurzoch, školeniach so zameraním na marketing, legislatívu a na oblasť vlastnej výroby produktu a poskytovanie služby.


Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov
Aktivita 2.1 Podpora fungovania neziskového sektora na území miestnej akčnej skupiny

Podaktivity:

 • podpora aktivít združení a spolkov v súlade s ich predmetom činnosti,
 • podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologického vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku.


Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 19.02.2024 do 07.03.2024 v priestoroch kancelárie / sídla MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie.

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.


Pokyny:

- Aktuálna verzia Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“) je zverejnená na web stránke MAS https://www.vitis-mas.sk/vyzvy-nsk.html a dostupná v kancelárii / sídle MAS.

- Žiadosť sa predkladá v 3 vyhotoveniach (tlačená verzia - originál, kópia, elektronická verzia - .doc súbor) v kancelárii / sídle MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.

- Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.

- Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS VITIS.

- Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.

- Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.

- Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie, telefón: +421 905 866 897, e-mail: vitis.mas@gmail.com.

- Manažér MAS: Ing. Tomáš Lencsés.

Prílohy:


- Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);

- Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

- Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1.,

- Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2.,

- Čestné vyhlásenie k VO

 

Vo Veľkom Záluží, dňa 09.02.2024


Mgr. Jozef Jankovič
predseda o. z.
MAS VITIS

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na predkladanie žiadostí VITIS 2024 Veľkosť: 253 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2024