Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodná verejná súťaž

SÚBOR
Dátum: 01.07.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 163
10 min. čítania
Obchodná verejná súťaž

prenájom viníc

Obchodná verejná súťaž
 

Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

 

zastúpená starostkou Katarínou Mego Törökovou vyhlasuje, v súlade s ustanoveniami  §9aa  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Báb za nasledovných podmienok:

(ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)

            Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

            Kontaktná osoba: Katarína Mego Töröková

            e-mail: obecbab@obecbab.sk

            č. telefónu: 090370 91 34, 037 6588 121, 0911 20 30 31

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom pozemkov poľnohospodárskej pôdy,

reg. ,,C“, v kat. území Veľký Báb vedených v Správe katastra Nitra na LV. č. 2249:

 • parcela č. 3325  – vinica  o výmere 520m²,
 • parcela č. 3291  – vinica  o výmere 520m², 
 • parcela č. 3288  – vinica  o výmere 520m², 
 • parcela č. 3281  – vinica  o výmere 520m²,
 • parcela č. 3324  – vinica  o výmere 520m²,  

       - prenájom je možný len ako celok (všetky parcely spolu).

Súťažné podmienky:

 1. Návrh predloží navrhovateľ najneskôr do 15.07.2024 do 12:00 hod. na adresu sídla vyhlasovateľa súťaže Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb v uzavretej obálke s nápisom „Súťaž – prenájom poľnohospodárskej pôdy - vinica Báb  NEOTVÁRAŤ“,
 2. Záujemca berie na vedomie, že v prípade realizácie investičného zámeru na pozemkoch, je povinný pristúpiť k ukončeniu nájmu dohodou, podľa požiadaviek prenajímateľa.
 3. V prípade, že dvaja, respektíve viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú výšku nájmu, verejná súťaž sa zopakuje za účasti týchto záujemcov.
 4. Záujemcom sa odovzdá pôda pri podpísaný zmluvy o nájme.
 5. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 20 rokov.
 6. Záujemca berie na vedomie, že nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.

 

 • Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obce Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

 (v úradných hodinách) alebo zaslaný poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Doručený súťažný návrh musí byť opatrený podacou pečiatkou vyhlasovateľa s vyznačením dátumu a času doručenia.

 Návrh musí obsahovať:

  1. Identifikačné údaje navrhovateľa.
  2. Označenie kontaktnej osoby navrhovateľa (meno, priezvisko, tel. číslo, email).
  3. Písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže a súhlasí so znením priloženej zmluvy.
  4. Písomné čestné vyhlásenie navrhovateľa o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi.
  5. Návrh nájomnej zmluvy: Účastník súťaže je povinný priložiť vyplnený a podpísaný  návrh nájomnej zmluvy podľa vzoru, ktorý je neoddeliteľnou prílohou súťažných podmienok. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné (identifikačné údaje, cena za nájom, podpis).


Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

                        Účastník predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku. 

      Termín obhliadky predmetu súťaže (pozemkov): podľa dohody na Obecnom úrade Báb.

Výšku nájmu (v čl. IV zmluvy) – číslom a slovom; vyhlasovateľ súťaže určuje minimálnu výšku nájmu 100 €/ rok – za všetky parcely kt. sú predmetom súťaže.

Na vyhodnotenie predložených návrhov vymenuje vyhlasovateľ 3 člennú komisiu, ktorá vyhodnotí predložené návrhy. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie súťažného návrhu. Otváranie obálok je neverejné. Vyhodnocovať sa budú len tie návrhy, ktoré boli predložené v stanovenom termíne a ktorých obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

 • Vyhlasovateľ súťaže oznámi výsledky hodnotenia jej účastníkom písomne v lehote do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Predložené návrhy sa budú posudzovať na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

výška ročného nájomného

zohľadnenie trvalého pobytu v obci Báb

 

Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
  • návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do obchodnej verejnej súťaže v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky účasti, môže komisia menovaná starostom na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh vyhodnotiť ako víťazný,
  • navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
  • v prípade, že nebude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
  • vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže
  • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa,
  • nájomnú zmluvu je navrhovateľ povinný uzatvoriť do 7 dní od vyhodnotenia súťaže komisiou zriadenou starostkou obce. 
 1. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Obec Báb

Katarína Mego Töröková

starostka

 

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Bábe č. 44/2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zmluva VOS vinice Veľkosť: 25.1 kB Formát: odt Dátum: 1.7.2024
Obchodná verejná súťaž vinica Veľkosť: 21.6 kB Formát: docx Dátum: 2.7.2024