Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecné záväzné nariadenia

podklad VZN

 • VZN Obce Báb č. 3/2020  - o poskytnutí finančného príspevku pre jednotlivca alebo kolektív osôb s pôsobením na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 2/2020  - prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2020  - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území v obci Báb na rok 2020
 • VZN Obce Báb č. 1/2019 o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 • VZN Obce Báb - dodatok č. 1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2017 - o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 2/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2016  - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 3/2015 - o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
 • VZN Obce Báb č. 1/2015  - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 2/2014 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb
 • VZN Obce Báb č. 1/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb 
 • VZN Obce Báb č. 2/2010 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
 • VZN Obce Báb č. 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb 
 • VZN Obce Báb č. 1/2009 - ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie  volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Báb 
 • VZN Obce Báb č. 2/2003 - ochrana vhodných podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov obce, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov