Obec Báb

Všeobecné záväzné nariadenia

podklad VZN

  • VZN Obce Báb č. 1/2015  - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb

  • VZN Obce Báb č. 2/2014 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Báb

  • VZN Obce Báb č. 1/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb

  • VZN Obce Báb č. 1/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb

  • VZN Obce Báb č. 1/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb

  • VZN Obce Báb č. 1/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb 

  • VZN Obce Báb č. 2/2010 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

  • VZN Obce Báb č. 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Báb 

  • VZN Obce Báb č. 1/2009 - ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestňovanie  volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Báb 

  • VZN Obce Báb č. 2/2003 - ochrana vhodných podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov obce, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov