Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž
prenájom priestorov

Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom časti priestorov Zdravotného strediska v obci Báb

 

A: PREDMET SÚŤAŽE

Predmetom súťaže je prenájom časti priestorov v Zdravotnom stredisku, ktorý je vo vlastníctve obce Báb zapísanom na LV č.737, parc. č. 1/2 – KNC  na  Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor, v k. ú. Veľký Báb ako budova so súpisným číslom 272. Výmera  prenajímaných priestorov je 65,97 m2.

 

B: PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Predložený návrh zmluvy o prenájme Zdravotného strediska musí byť spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Predložený návrh je treba doložiť v štyroch vyhotoveniach, podpísaných zo strany nájomcu.

2. Predmetom návrhu zmluvy o prenájme je prenájom časti Zdravotného strediska v Bábe  o výmere 65,97 m2.

3.Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné

 - u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, meno a priezvisko osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná cena prenájmu, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu, fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko (i rodné), dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná cena prenájmu.

4. Označenie prenajímateľa je nasledovné:

Obec Báb

zastúpená: Katarína Töröková, starostka obce

sídlo: Veľký Báb 465, 951 34 Báb

IČO: 00 307 742

bankové spojenie: Prima banka 

IBAN SK15 5600 0000 0008 1521 1001

 

5. Súťažiaci ponúkne cenu prenájmu nasledovne:

- cena v Eur/m2/rok

6. Účel využitia: Vyhlasovateľ má záujem prenajať časť priestorov Zdravotného strediska na prevádzkovanie zdravotných služieb, poprípade iných obchodných činností.

7. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehoty na platenie ceny prenájmu v dvoch ročných splátkach (1. splátka nájomného musí byť zaplatená najneskôr do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o prenájme), alebo v mesačných splátkach ( 1. splátka nájomného musí byť zaplatená najneskôr do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o prenájme)

8. V zmluve musí byť uvedená doba nájmu, pričom doba nájmu je 5 rokov.

9. Vyhlasovateľ trvá na zapracovaní podmienok, že:

  1. prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o prenájme, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení ceny za prenájom v lehotách, ktoré si navrhne v návrhu zmluvy o prenájme priestorov Zdravotného strediska, vrátane termínu splatnosti 1.splátky nájmu , ktorý si navrhne nájomca. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť zmluvy o prenájme.
  2. nájomca má oprávnenie vykonávať predmet činnosti, za účelom ktorého si prenajíma priestor od prenajímateľa v zmysle zmluvy o prenájme.
  3. prenajaté priestory nemôže dať do podnájmu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

10. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil zrušenie súťaže.

12. Správne poplatky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (nájomca).

 

C: ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

1. Termín predkladania súťažných návrhov

Súťažné návrhy (návrhy zmlúv o prenájme nebytových priestorov) doručia navrhovatelia písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do  26.03 2020 do 12.00 hod.  na adresu: Obec Báb , Obecný úrad Veľký Báb 465, 951 34 Báb s označením:

SÚŤAŽ – prenájom priestorov – Zdravotné stredisko“ -  N E O T VÁ R A Ť.

Pri osobnom doručení návrhu je potrebné rešpektovať úradné hodiny Obecného úradu Báb. V prípade zaslania návrhu poštou je rozhodujúci dátum doručenia návrhu na Obecný úrad Báb.

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 26.03.2020 o 1800 hodine v budove Obecného úradu Báb, Báb 465, 951 34.

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia

Navrhovateľom bude výsledok oznámený písomne a odoslaný bez zbytočného odkladu do 04.04.2020.

 

D: KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE

1. Kritériom pre určenie víťaza je ÚČEL VYUŽITIA prenajímaného priestoru, PONÚKNUTÁ CENA za prenájom nehnuteľnosti, príp. INÉ PLNENIE.

 

E: ĎALŠIE INFORMÁCIE

Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach:

  • organizačných na: Katarína Töröková., tel: 0903 709 134, e-mail: obecbab@obecbab.sk .

 

 

V Bábe , 19.02.2020                                                                         

 

 

                                                                        Katarína Töröková

                                                                           starostka obce

 

  

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Bábe č. 16/2020 zo dňa 19.02.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.