Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž
priestor na prenájom

 Obec Báb, so sídlom Báb 465, 951 34 Báb, IČO: 00307742

vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom časti nebytových priestorov v obci Báb

A.  PREDMET SÚŤAŽE

 

Predmetom súťaže je prenájom časti priestorov v budove bývalej COOP Jednoty s.d., ktorý je vo vlastníctve obce Báb zapísanom na LV č.50, parc. č. 160/2 – KNC  na  Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor, v k. ú. Veľký Báb ako budova so súpisným číslom 306. Výmera  prenajímaných priestorov je 87,88 m2.

B.  PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Predložený návrh zmluvy o prenájme časti budovy musí byť spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Predložený návrh je treba doložiť v štyroch vyhotoveniach, podpísaných zo strany nájomcu.
 2. Predmetom návrhu zmluvy o prenájme je prenájom časti priestorov bývalej budovy COOP Jednoty s.d. v Bábe  o výmere 87,88 m2 v pôvodnom stave bez stavebných úprav.
 3. Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné :
 • u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, meno a priezvisko osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná cena prenájmu, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu, fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko (i rodné), dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná cena prenájmu.

 

 1. Označenie prenajímateľa je nasledovné:

Obec Báb

zastúpená: Katarína Töröková, starostka obce 

sídlo: Veľký Báb 465, 951 34 Báb

 IČO: 00 307 742

 bankové spojenie: Prima banka 

IBAN SK15 5600 0000 0008 1521 1001

 

 1. Súťažiaci ponúkne cenu prenájmu nasledovne:

- cena v Eur/m2/rok

 

 1. Účel využitia: Vyhlasovateľ má záujem prenajať časť priestorov bývalej COOP Jednoty a.s. na prevádzkovanie obchodu, služieb, poprípade iných obchodných činností.

 

 1. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehoty na platenie ceny prenájmu v dvoch ročných splátkach (1. splátka nájomného musí byť zaplatená najneskôr do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o prenájme), alebo v mesačných splátkach ( 1. splátka nájomného musí byť zaplatená najneskôr do jedného mesiaca od podpísania zmluvy o prenájme)

 

 1. V zmluve musí byť uvedená doba nájmu, pričom doba nájmu je 5 rokov.

 

 1. Vyhlasovateľ trvá na zapracovaní podmienok, že:
  1. prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o prenájme, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení ceny za prenájom v lehotách, ktoré si navrhne v návrhu zmluvy o prenájme priestorov časti obchodu, vrátane termínu splatnosti 1.splátky nájmu , ktorý si navrhne nájomca. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť zmluvy o prenájme.
  2. nájomca má oprávnenie vykonávať predmet činnosti, za účelom ktorého si prenajíma priestor od prenajímateľa v zmysle zmluvy o prenájme.
  3. prenajaté priestory nemôže dať do podnájmu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

 

 1. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil zrušenie súťaže.
 1. Správne poplatky súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (nájomca).

 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Termín predkladania súťažných návrhov

Súťažné návrh (návrhy zmlúv o prenájme nebytových priestorov) doručia navrhovatelia písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne do  15.03 2021 do 12.00 hod.  na adresu: Obec Báb , Obecný úrad Veľký Báb 465, 951 34 Báb s označením:

SÚŤAŽ – prenájom priestorov – OBCHOD“ -    N E O T VÁ R A Ť.

 Pri osobnom doručení návrhu je potrebné rešpektovať úradné hodiny Obecného úradu Báb. V prípade zaslania návrhu poštou je rozhodujúci dátum doručenia návrhu na Obecný úrad Báb. 

 1. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 15.03.2021 o 1800 hodine v budove Obecného úradu Báb, Báb 465, 951 34.

 1. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia

Navrhovateľom bude výsledok oznámený písomne a odoslaný bez zbytočného odkladu do 20.03.2021.

 

D.  KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE

 1. Kritériom pre určenie víťaza je ÚČEL VYUŽITIA prenajímaného priestoru, PONÚKNUTÁ CENA za prenájom nehnuteľnosti, príp. INÉ PLNENIE.

 

E.  ĎALŠIE INFORMÁCIE

      Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť ohľadom obhliadky a veci organizačných na:

 • Katarína Töröková., tel: 0903 709 134, e-mail: obecbab@obecbab.sk .

 

V Bábe , 18.02.2020                                                                         

  

                                                                                                          Katarína Töröková

                                                                                                              starostka obce

 

 

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Bábe č. 15/2021 zo dňa 17.2.2021