Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápis detí

Zápis detí
do MŠ

Materská škola, Báb 238, 951 34, tel. č. 037/65 88 118, msbab@azet.sk

ZÁPIS DETÍ

Riaditeľka Materskej školy v Bábe oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční dňa:

13.mája 2021 v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod. v budove MŠ.

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

 • poštou: MŠ Báb 238, 95134 Báb
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu materskej školy: msbab@azet.sk ,
 • osobne s dodržaním aktuálnych protipandemických opatrení

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Podmienky prijímania detí do MŠ v Bábe:

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 2. ostatné: v prípade zvýšeného záujmu budú na celodennú výchovu

a vzdelávanie prednostne prijímané deti na základe týchto kritérií :

 • deti, ktoré do 31.augusta príslušného kalendárneho roka dovŕšili 3 roky života (5,4,3roky,),
 • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ Báb
 • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • deti zamestnaných rodičov,
 • deti s trvalým pobytom v Bábe,...

K zápisu je potrebné priniesť:

     - žiadosť s potvrdením detského lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa

     - rodný list dieťaťa

     - preukaz poistenca

 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydáva riaditeľstvo školy do 15. júna 2021.

 

Martina Valová

Riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zápis do MŠ 39 kB doc 9.4.2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 326.9 kB pdf 9.4.2021