Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vstup do MŠ

Vstup do MŠ
Oznam pre zákonných zástupcov

Oznam pre zákonných zástupcov pri vstupe do MŠ od 17.05.2021

Na základe regionálneho Covid automatu platného od 17.5.2021 je Nitriansky okres zaradený do II. stupňa ostražitosti (oranžová farba).

Pri vstupe do budovy už zákonný zástupca nepredkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti Príloha č.4. Toto tlačivo je potrebné priniesť len v prípade ak dieťa preruší dochádzku do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)- bod d)

Zákonný zástupca ďalej

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

b) Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

c) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi materskej školy určenému riaditeľom.

d) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4) https://www.minedu.sk/data/att/19684.docx. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní ÚVZ založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup je opatrenie smerujúce k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách detí a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch. Ruky je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú to aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Deti, zákonní zástupcovia dieťaťa, ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Ďalšie pokyny pre rodičov:

- Do MŠ môže nastúpiť len dieťa, ktoré neprejavuje príznaky ochorenia COVID 19 a iného akútneho ochorenia ako je zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod.

- Dieťa do/z MŠ sprevádza len jedna osoba

- Do šatne vstupujte po jednom (+dieťa) a zdržiavajte sa tam čo najkratší čas.

- Ak dieťa do MŠ nenastúpi prosíme rodičov, aby ho odhlásili zo stravy najneskôr 1 deň vopred na t. č. vedúcej ŠJ 0948 90 40 20 a materskú školu informovali o dĺžke neprítomnosti dieťaťa na t. č. 037/6588118 počas prevádzky MŠ.

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali stránku obce Báb, nakoľko sa môžu informácie o prevádzke MŠ meniť v závislosti od vyvíjajúcej sa situácie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Príloha č.4 - Vyhlásenie zákonného zást upcu od 17.5.2021 23.4 kB docx 15.5.2021
Príloha č.5 - Podmienky vstupu do školy od 17 .5.2021 12.5 kB docx 15.5.2021