Výberové konanie

Výberové konanie
Obec Močenok
18.02.2019
Autor: Obec Báb

logo_močenok

 

OBEC MOČENOK

sídlom Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok
v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
na Obecnom úrade v Močenku na pozíciu účtovník/účtovníčka.

 

Názov pracovného miesta:

 • účtovník/účtovníčka

Miesto výkonu práce:

 • Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce,
 • spracovanie rozpočtu obce,
 • spracovanie uzávierky, konsolidovanej uzávierky a finančných výkazov,
 • zabezpečenie dodržiavania účtovných termínov,
 • spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou,
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva.

 

Rozsah pracovného úväzku:

 • plný úväzok

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

 

Kritériá a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva – so zameraním na verejnú správu,
 • účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy,
 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení,
 • zákon o finančnej kontrole,
 • zákon o účtovníctve,
 • zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, minimálne na úrovni pokročilý.


Prax:

 • v oblasti účtovníctva – minimálne 5 rokov, v oblasti rozpočtovníctva a plánovania minimálne 3 roky. Výhodou je znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových
  a príspevkových organizácií, ovládanie programov Korwin , RISSAM, Memphis.

 

Osobnostné predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať
  so zvýšeným nasadením.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. štruktúrovaný životopis,
 3. motivačný list,
 4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania osobne do Klientskeho centra obecného úradu alebo poštou na adresu Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok najneskôr do 11. 03. 2019.

Označenie: „Výberové konanie“ – neotvárať!

Uchádzač o pracovnú pozíciu –účtovník/účtovníčka po splnení podmienok podania žiadosti
a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

 

Dátum možného nástupu:

 1. 04. 2019

 

Základná zložka mzdy:

podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platová trieda 8, plat. stupeň 3 (v závislosti od počtu odpracovaných rokov) + osobné ohodnotenie.

 

Obec si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

 

Kontakt: Ing. Lucia Hambalková     

Telefón: 0918 815 995

e-mail.: prednosta@mocenok.sk

 

PaedDr. Roman Urbánik

starosta obceKomentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.