Obec Báb
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odpady

Odpady
Informácie pre občanov.

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?  

 

Odvrátená stránka honosnej výzdoby

Vysvietené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stránku. Preplnené kontajnery doslúženej výzdoby. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých sviečok, kahancov a umelých vencov. V tom lepšom prípade skončia nekonečné tony nepotrebnej dekorácie v triedenom zbere. Zo sklenených kahancov môžu byť o rok opäť ďalšie kahance, keď z nich odstránime zvyšky vosku. Ale väčšina tejto „parády“ sa nahromadí v zmesovom komunálnom odpade.  A ten sa, bohužiaľ, bude na skládkach rozkladať ešte veľa rokov.

 

Nestačí len triediť, treba minimalizovať

Pre tých, ktorým životné prostredie  nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní,  je tu jednoduchý návod, ako  naložiť so spomínanou výzdobou. Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre.

Do kontajnera na sklo môžete vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Tie, tiež očistené od vosku, môžete vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov.

Umelé kvety sú však väčšinou zložené z viacerých materiálov, a preto do triedeného zberu nepatria. Spolu s ostatným zmesovým odpadom končia na skládkach, kde sa rozkladajú stovky rokov. Ideálnym riešením je preto snaha o zníženie množstva odpadu. Treba zvážiť, či naozaj potrebujeme mať na hroboch našich blízkych desiatky kahancov a umelých kytíc, poprípade ich  nahradiť prírodnými materiálmi, ktoré sú neporovnateľne menšou záťažou pre životné prostredie.

 

Začnime od seba. Byť eko predsa nie je ťažké

Skúsme si pamiatku našich blízkych tento rok uctiť ekologickejšie. Dá sa to úplne jednoducho a dokonca to šetrí nielen životné prostredie, ale aj peňaženku. Stačí vysadiť napríklad chryzantémy v črepníkoch, ktoré sú typickým kvetom pre toto obdobie a nájdete ich nielen v kvetinárstve, ale takmer v každom supermarkete. Verte, vence z prírodných materiálov nie sú o nič horšie ako tie umelé. Naopak. Sú rovnako pekné a stačí jedna prechádzka do prírody a pokojne si ozdoby na ne môžete nazbierať aj sami. Veď farebné lístie, okrasné plody, vetvičky, mach, sušené kvety, šišky, dreviny a podobne sú teraz na každom rohu.  Alternatívou umelých kahancov môžu byť sklenené svietniky s kovovým vrchnákom, ktoré môžeme používať viackrát. Pamätajte, že tieto sviatky nie sú len o bohatej výzdobe, ale o spomienke na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 

 

 

zber_dv_kal

 

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

 

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel.

Papier sa vyrába zhutnením celulózy, ktorá sa získava väčšinou z ihličnatých stromov, ako je smrek, jedľa, ale pri jeho výrobe môžu byť použité aj iné dreviny a materiály (bavlna, alebo konope). K výrobe jednej tony papiera je potrebné približne 2 až 3 tony dreva, veľké množstvo vody a elektriny.

Papier patrí do skupiny dobre recyklovateľných materiálov, ale nedá sa recyklovať donekonečna – vlákna celulózy sa pri opakovanom recyklovaní skracujú. Papier je preto možné recyklovať len 5- až 7-krát. Poslednou formou recyklácie je napríklad obal na vajíčka a rolka od toaletného papiera.

Papier tvorí približne 14 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu z domácností.

 

Na to, aby mohol byť papier recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením vytriediť. Čo teda patrí do triedeného zberu papiera?

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly a podobne.

Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.

Dôležitým pravidlom je krabice pred vyhodením zložiť na plocho, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie, ale aj priateľské k životnému prostrediu.

Papier, ktorý vytriedime, nesmie byť znečistený, mokrý ani mastný.

 

Aký význam má triedenie papiera?

Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Z vytriedeného papiera sa ďalej vyrába novinový papier, zošity, lepenkové krabice, toaletný papier, puzzle, obaly na vajíčka a podobne.                   1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

 

Čo sa deje s papierom po vytriedení a vyhodení

Vyzbieraný papier je potrebné ešte dotriediť na jednotlivé druhy, nakoľko sa každý druh papiera inak spracováva.

Na triediacej linke sa vytrieďujú jednotlivé druhy papiera a odpadu, ktorý tam nepatrí. Následne sa papier lisuje do balíkov a odváža sa k spracovateľom. Pri recyklácii sa papier namáča, rozvlákňuje, odstraňujú sa z neho lepidlá, spinky a tlačiarenská farba a nakoniec sa suší a lisuje, aby sa z neho mohli vyrobiť nové papierové produkty.

Papier a jeho symboly

Výrobcovia často označujú obalový papier informačnými značkami, ktoré pomôžu pri posudzovaní, z akého materiálu je obal vyrobený:

 papier_2

Čo sa vyrába z recyklovaného papiera?

papier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý deň,

vzhľadom na aktuálnu situáciu s prebiehajúcou pandémiou COVID 19 nám niekoľko našich odberateľov pozastavilo odber vyseparovaných plastových zložiek, pretože ich fabriky zostali zatvorené.

Súčasne čelíme výraznému nárastu hlavne plastového odpadu, ktorý len za prvé tri mesiace roka 2020 narástol o cca 60t  (oproti roku 2019) – čo je nárast o cca 20 smetiarskych vozidiel.

Zber všetkých komodít, ktoré sa zbierajú formou ,,od domu k domu“ budú fungovať bez obmedzení.

Zo zberných dvorov bude bez obmedzení fungovať zber – objemných odpadov, stavebných odpadov, dreva, zeleného odpadu, skla, papiera a polystyrénu.

Čiastočné obmedzenie nastane pri zbere plastového odpadu zo zberných dvorov. Tento odpad budeme zbierať aj naďalej avšak nedokážeme ho zbierať tak často ako tomu bolo pred pandémiou COVID.

Chceme Vás preto požiadať o ústretovosť a pochopenie.  

 

S pozdravom,

Mgr. Michal Bakyta

Ponitrianske združenie obcí

pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Výčapy - Opatovce 204

951 44 Výčapy – Opatovce

Korešp.: Korytovská 20

951 41 Lužianky

PZO_logo

 

 

 

 

Web: www.pzo.sk

Mobil: +421 915 494 145                              

Email: info@pzo.sk

 

 

 

Miera vytriedenia odpadov v roku 2019

 

VZN Obce Báb č. 1/2020 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území v obci Báb na rok 2020

vývoz_odpadu_Báb_2020

Za zmesový odpad si od nového roka budeme musieť priplatiť.

Na naše otázky odpovedá Mgr. Michal Bakyta – projektový manažér PZO.

 

Aký je trend v oblasti komunálnych odpadov? Je odpadu viac alebo menej?

Žijeme domu konzumu čo sa dramaticky prejavuje aj na množstve komunálneho odpadu. Uvediem konkrétny príklad –  kým v roku 2000 každý Slovák vyprodukoval približne 250 kg odpadu za rok tak v roku 2018 to bolo už viac ako 350 kg. Pre porovnanie priemer Európskej únie je 480 kg na občana a priemer obcí združených v Ponitrianskom združení je 390kg. Dá sa preto očakávať že nárast odpadu bude pokračovať aj v ďalších rokoch čo sa samozrejme odzrkadlí aj na výške poplatku za odpad pre občanov.

 

Keď spomínate poplatok pre občanov -  skúste povedať od čoho sa odvíja výška tohto poplatku?

Poplatok za komunálne  odpady sa odvíja od viacerých faktorov . Najdôležitejšie  je to, aké množstvo odpadu občania vyprodukujú a koľko  % z neho dokážu vytriediť. Za separovaný odpad ako je sklo, plasty, kovy a papier obce neplatia. To však neplatí pri bio odpade, nebezpečných odpadoch, objemnom odpade, stavebnom odpade a samozrejme pri zmesovom  odpade. Hlavne zmesový odpad a objemný odpad bude pre obce a  ich občanov predstavovať  do budúcnosti čoraz väčšiu finančnú záťaž. Túto skutočnosť pocítime všetci už od začiatku nového roka 2020.

 

Hovoríte teda, že za zmesový odpad  ktorý občania ukladajú do čiernych nádob budeme platiť viac. Prečo je tomu tak?

Je tomu tak z dvoch dôvodov: prvým je skutočnosť že na Slovensku sa už nemôžu otvárať nové skládky odpadov, môžu sa iba rozširovať tie jestvujúce. Každému je však jasné, že žiadna skládka sa nedá rozširovať do nekonečna. To znamená, že skládky ktoré v súčasnosti máme sa postupne napĺňajú a zatvárajú. Skládok je teda čoraz menej ale zmesového odpadu je stále veľa. Majitelia skládok preto ťažia z tejto situácie a dvíhajú cenu odpadu smerom hore.

Druhým dôvodom je skutočnosť, že skládkovanie je považované za najmenej ekologické nakladanie s odpadom. Slovenská republika preto za odpad ktorý končí na skládke odpadov vyberá tzv. zákonný poplatok obci – čo je  akási ,,ekologická daň“. Cieľom tohto opatrenia je teda tlačiť na mestá a obce aby vytvorili také podmienky pre zber komunálnych odpadov, aby  zmesového odpadu bolo čo najmenej. Výška tohto poplatku každým rokom rastie.

 

Spomenuli ste, že sa na Slovensku postupne zatvárajú skládky odpadov. Čo sa stane zo zmesovým odpadom keď nebudeme mať možnosť odpad ukladať na skládky?

 

To je dobrá otázka.  Na Slovensku ešte neexistuje jasná stratégia ako ďalej nakladať so zmesovým odpadom. Dosť často sa hovorí  o mechanickej úprave pred skládkovaním. Inak povedané: skôr ako odpad skončí na skládke prejde procesom,  pomocou ktorého sa z odpadu vyseparujú zložky, ktoré sa dajú ďalej spracovať. Týmto opatrením sa ušetrí miesto na skládke čo predĺži jej životnosť.

Ďalšou z možností je takýto odpad spaľovať tak ako je tomu  napríklad v susednom Rakúsku v ktorom je skládkovanie už zakázané.   To čo vieme povedať už dnes  je, že nakladanie so zmesovým odpadom bude v budúcnosti  výrazne  drahšie.

 

Koľko % odpadu sa u nás vytriedi?

Na Slovensku sa vytriedi iba okolo 28% odpadu (údaje sa rôznia). V Ponitrianskom združení je to  46% (rok2018). Slovenská republika sa zaviazala, že do roku 2020 vytriedime 50% odpadu. Verím, že Ponitrianske združenie na rozdiel od Slovenska tento cieľ splní.  Avšak zloženie zmesového odpadu v našich obciach pre nás zostáva stále veľkou výzvou.

Ako to myslíte?

Tento rok sme robili analýzy zmesového odpadu produkovaného z obcí združených v PZO. Analýzy sa robili na skládke odpadov ako aj priamo na obciach pri zbere nádob. Výsledky boli zdrvujúce – viac ako 50% odpadu by sa ešte dalo vytriediť. V praxi to teda vyzerá asi takto: bežná domácnosť by mala mať čiernu nádobu poloprázdnu. No keďže ju má poloprázdnu tak ju musí  ,,silou mocou“ niečím doplniť. Tak ju doplní aj odpadom ktorý sa dá vytriediť. Najviac je to bio odpad (viac ako 30%) ale aj sklo, papier, atď.

Od našich občanov často zaznieva otázka prečo neplatia za odpad menej keď  ho triedia, prípadne prečo obec nedostáva  za separovaný odpad peniaze ?

 Obce za separovaný odpad nedostávajú žiadne financie z dôvodu, že separovaný zber komunálnych odpadov nie je ziskový, ale je tomu presne naopak. Triedenie odpadu dnes musí byť dotované. Ak by tomu tak nebolo tak obce by si museli priplatiť aj za tieto odpady.

 

Čo teda majú robiť občania pre to, aby za odpad nemuseli v budúcnosti platiť stále viac?

Prioritne sa treba zamerať na predchádzanie vzniku odpadu. To znamená, že si spotrebiteľ  trikrát rozmyslí či  danú vec, ktorú si chce kúpiť vôbec potrebuje. A ak si už niečo kúpi tak si bude oveľa viac všímať z čoho je daný tovar vyrobený a do čoho je zabalený.

Ďalším krokom je dôkladné triedenie odpadu.

 

Tabuľka

Miera vytriedenia odpadov v roku 2018

 

 

V prílohe:

Elektroodpad a nebezpečný odpad.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Program odpadového hospodárstva obce Báb na roky 2016 - 2020.

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu 2020.

Systém nakladania s odpadom.

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob.

Prevádzkový poriadok - zberný dvor v obci Báb.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
systém nakladanie s odpadom 615.1 kB pdf 16.3.2018
Zaverecnestanovisko 667.9 kB pdf 16.3.2018
envi-geos nádoby 872.8 kB jpg 4.6.2018
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE Báb 2.38 MB pdf 18.2.2019
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 21 kB xlsx 25.2.2019
OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM 195 kB xls 25.2.2019
Elektroodpad + NO_LETÁK 634.2 kB pdf 27.2.2019
prevádzkový poriadok-zberný dvor 523.3 kB pdf 9.12.2019
harmonogram 2020 296.3 kB pdf 7.1.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.