P O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Báb
10.05.2019
Autor: Obec Báb

Starostka obce BÁB

 

P O Z V Á N K A

 

            V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Báb,

( plánované )

 

ktoré sa uskutoční dňa 15. mája o 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Bábe,

 s týmto  n a v r h o v a n ý m   programom:

 

  P r o g r a m :                                                                                

 

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Určenie overovateľov zápisnice
  4. Určenie zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Návrh úpravy rozpočtu obce
  1. Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, na mimoriadnu okolnosť (nadmerný obsah mangánu vo vode)
 4. Prerokovanie a schválenie návrhu záverečného účtu obce Báb za rok 2018.
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
 5. Doručené podania obecnému zastupiteľstvu
  1. Žiadosť o sponzorský príspevok
  2. Prevod majetku obce Báb
  3. Finančný príspevok zariadeniu sociálnych služieb pre občana obce
 6. Interpelácie poslancov na starostu obce
 7. Rôzne
 1. Paušálne náhrady pohonných hmôt pre starostku obce
 2. Delegovanie člena do rady školy
 3. Zriaďovacia listina pre Základnú školu Báb č. 225
 4. Zriaďovacia listina pre Materskú školu Báb č. 238
 5. Diskusia
 6. Záver

 

 

                                                                                           starostka obce Báb

                                                                                           Katarína Töröková

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby včas zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

 

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.