Obec Báb
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výberové konanie

Výberové konanie
Práca obec Rumanová

Obec Rumanová, Obecný úrad Rumanová vyhlasuje

   výberové konanie na voľné pracovné miesto:

 

   ekonóm/ka – účtovník/čka

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomický odbor, znalosť podvojného účtovníctva
 • prax v odbore minimálne 3 roky
 • výborné počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel)
 • bezúhonnosť
 • osobnostné a morálne predpoklady

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • aktuálny výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé

 

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok podľa zák. 553/2003 Z. z., doba určitá min. 36 mesiacov

 

Okruhy náplne práce:

 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy a personálnej agendy vrátane miezd (účtovanie rozpočtovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v sústave podvojného účtovníctva, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, práca v účtovnom softvéri URBIS
 • Špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení...)
 • Evidovanie a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, vystavovanie objednávok, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • Účtovné uzávierky, štatistické výkazy, výkazy o hospodárení...
 • Inventarizácia majetku, zaraďovanie, odpis majetku, dokladová inventarizácia
 • Komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami, spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom a majetkom...
 • Čiastočná správa registratúry
 • Čiastočné zabezpečovanie služieb úradu pre občanov

 

Informácie pre uchádzača:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Ekonómka/účtovníčka“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do    31.01.2020  na adresu:

 

Obec Rumanová

Obecný úrad

Rumanová č. 1

951 37  Rumanová

mail:   rumanova@rumanova.sk,  tel. 037/6588126, 0902/

 

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú o termíne výberového konania informovaní e - mailom alebo telefonicky.

 

Predpokladaný nástup do práce je IHNEĎ.

 

kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Jankovič, starosta@rumanova.sk, 0905/865 178

 

 

V Rumanovej 08.01.2020

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.