Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

Dátum: 25.03.2024
Autor: Obec Báb
Počet videní: 613
7 min. čítania
Výberové konanie

riaditeľa/ľky Materskej  školy

Obec Báb zastúpená starostkou obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e    v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie  

 riaditeľa/ľky Materskej  školy, 951 34 Báb 238

s predpokladaných nástupom dňa 1. júla 2024

 

Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

 • vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • organizačné a riadiace schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná a duševná spôsobilosť v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (§ 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7, písm. a), c), e) alebo odst. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná zložka mzdy je v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom stanovených príplatkov.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

Termín a miesto podania žiadosti do výberového konania:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ Báb – neotvárať“, osobne alebo poštou na  adresu: Obec Báb, Obecný úrad Báb, 951 34   Báb č. 465
 • termín podania žiadosti: do 23. apríla 2024 do 12.00 hod.

 

                                                                           

                                                                                                                Katarína Mego Töröková

                                                                                                                                starostka obce