Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poľovnícke združenie Báb

V  našej obci posobí organizácia, založená v roku 1948 na princípe združenia občanov. Je to Poľovnícke združenie Báb. Táto organizácia spája priateľov a milovníkov prírody a života v nej.

Teritórium, na ktorom vykonávajú členovia  PZ výkon práva poľovníctva, má rozlohu 1.826 ha poľovnej plochy. Z toho lesná plocha činí 136 ha a vodné  a k nim priliehajúce plochy činia 32 ha. Zvyšná plocha je zastúpená ornou podou, ktorá je intenzívne obrábaná.

Život a činnosť poľovníckeho združenia sa od jeho vzniku postupne menili. V počiatkoch bolo drobnej zveri dostatok. Činnosť sa vtedy sústreďovala hlavne na ochranu pred škodcami a na prikrmovanie. Formy obhospodarovania (malé rozlohy poľných lánov dekorované malými vinicami a sadíkmi( vytvárali ideálne podmienky pre kvantitu prírastkov. Uskladňovanie časti objemového krmiva po revíri pre poľnohospodárske zvieratá čiastočne dopomáhali zabezpečovať krmivo v čase núdze po celom teritóriu PZ. Malé plochy parciel a členitosť poľnohospodárskych plodín vytvárali podmienky na ročný odlov 1.500 zajacov a 500 jarabíc.

S odstupom času a s pribúdajúcou intenzitou obrábania poľnohospodárskej pôdy sa vytvorili podmienky pre chov i lov bažanta. V zenite predstavoval lov cca 600 ks bažantov ročne. S vybudovaním vodnej plochy – rybníka sa zlepšila aj situácia u kačíc a zenit znamenal ročný odlov do 200 ks.

S pribúdajúcou intenzifikáciou poľnohospodárstva, t. j. Zvačšovaním - sceľovaním  pozemkov, s používaním vačších a širokozáberových mechanizmov a s používaním chémie za účelom zniženia ľudskej pracnosti, sa začala úživnosť revíru zhoršovať – znižovať. Okolo roku 1980 sa kríza a negatívne dosledky najviac prejavili. V tomto období si príroda a zver vyžiadali od miestnych poľovníkov najvačšiu pomoc. Od tohto obdobia sa celá činnosť orientuje na hájenie úžitkovej zveri v čase kladenia a vyvádzania mláďat a na pomoc pre zver v čase potravinovej nudze.

Miestne poľovnícke združenie má 15 členov, 2 čakateľov na členstvo a 1 kandidáta na skúšky z poľovníctva. Členovia PZ chovajú poľovne upotrebiteľné psy, ktoré im pomáhajú pri výkone práva poľovníctva a minimalizujú im straty pri poľovačkách. Poľovníci každoročne v letnom období pripravujú krmivo na zimné prikrmovanie. Každý člen má jeden bažantí zásypec a krmelec – senník pre srnčiu zver, ktoré pred zimou opraví, doplní a následne počas celej zimy dopĺňa.

Celoročnú činnosť riadi a usmerňuje výbor poľovníckeho združenia v nasledovnom združení:

  • predseda – Ing. Peter Vysoký
  • poľ. hospodár – Ing. Jozef Stanko
  • tajomník – Tomáš Stanko
  • pokladník – Ľubomír  Baran
  • referent pre strelectvo a kynológiu  -  Alexander Čúzy

Poľovnícke združenie vlastní skromnú poľovnícku chatu, na ktorej sa členovia schádzajú na svojich členských schodzkach. Raz ročne v mesiaci jún poriada slávnostnú členskú schodzu spojenú s posedením pri poľovníckom guláši s rodinnými príslušníkmi členov PZ. V posledných rokoch organizovalo jedenkrát ročne posedenie pri poľovníckom guláši aj pre širokú verejnosť.

V budúcnosti plánuje PZ svoju činnosť skvalitniť. Chce upriamiť pozornosť na využitie vodnej plochy v prospech polodivého chovu kačíc a opatovne zaradiť do fauny PZ aj králika divého. Podmienky pre oba druhy zveri sú dostatočne priaznivé. Spoločenské zmeny po roku 1989 zhoršujú pracovné vypatie členov. Vedomie užitočnej činnosti vykonávanej pre zver a jej životné   prostredie je najsilnejším motorom pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Odmenou pre všetkých členov bude dosiahnutie očakávaných výsledkov. K tomu prajeme v nasledujúcom období veľa chuti do práce!